Rekommendation för provtagning vid drogtestning

Som företag är det viktigt att veta hur man arbetar med drogtester & drogtestning. Eventuella problemställningar som kan förvänta sig & problem att handskas med. Ett drogtest är ett bra redskap att använda sig utav &  det krävs att man är uppmärksam över provtagningen eller provtagningarna. Nedan kan ni läsa om en del faktorer som kan påverka eventuell provtagning på arbetsplatsen eller där provtagningen utförts. Därför är det väldigt viktigt att sätta sig in i hanteringen av drogtesterna samt avläsningen av resultatet. Men att även känna till viktiga faktorer & rutinkontroller som bör utföras under provtagningen. Om allt detta kan du läsa nedan.

Rutiner för utförande av Drogtester

Inför provtagning av Narkotikatest är det viktigt att Ni har uppsatta rutiner för att få ett så säkert resultat som möjligt. Vi vill uppmärksamma Er om att det inte är helt ovanligt att provlämnaren försöker manipulera testresultatet till dess fördel. Livsmedel som är vanligast för ett försök till manipulerat drogtest är tvål, klorin, rengörings- & tvättmedel, jäst, bikarbonat samt citronsyra.

Vi rekommenderar inför drogtestning 

 • Noggrann identifiering av provlämnare och ID-handling.
 • Boka in planerade och spontana provtagningar för drogtestet.
 • Information ges till provlämnaren om motiv till provtagningen samt hur provtagningsrutinen ser ut. Samtycke till provtagningen skall alltid lämnas av provlämnaren skriftligt eller muntligt.
 • Undvika att provet manipuleras, t. ex. genom att ta provet i lämpligt utformade lokaler.
 • Dokumentera uppgifter om sjukdom, aktuell medicinering & övrigt som kan vara av intresse.
 • Inga väskor eller ytterplagg får medföras in i provtagningsrummet.
 • Provlämnarens skall tvätta händerna innan han/hon går in på toaletten. Viktigt att händerna sköljs ordentligt med vatten för att få bort alla tvålrester. Detta sker helst under uppsyn.
 • Vatten till handfat och toalett skall vara avstängt för att förhindra spädning av provet. Vattnet i toaletten bör färgas med tex blå färg för att undvika spädning.
 • Var noga med ID-märkning av provtagningsmaterialet.

Rekommendationer efter drogtestning

 • Av hygieniska skäl: Använd handskar!
 • Temperaturen på urinen ska hålla kroppstemperatur 32°C
 • Kontrollera färgen på urinen så att det inte är för neutralt (Ljust)
 • Tillåt inte handtvätt förrän provet är överlämnat till personal så tvål kan förstöra resultatet.
 • Skall provet bevaras bör det förvaras i kyl för bästa hållbarhet.

Korsreaktion 

Om ett positivt resultat visas och den testade personen nekar användande av narkotika skall ett nytt test utföras på ett ackrediterat laboratorium. Självtester för hemmabruk är aldrig 100% säkert eller juridiskt giltigt. Vid otydligt resultat eller vid nekande av narkotika-intag skall alltid ytterligare analys göras på ett ackrediterat laboratorium för 100% säkert provsvar.

Läs mer om Drogtest – Klicka här